Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

30 mei 2023

Suikerbieten vanaf 1 november winterteelt op zand en löss

Ondanks diverse gesprekken met LNV blijft het ministerie bij het besluit dat suikerbieten op zand- en lössgrond alleen bij oogst vanaf 1 november een winterteelt is in het kader van het 7e Actie Programma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN). Voor kleigrond zijn geen beperkingen voor suikerbietenteelt in verband met het 7e APN.

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op de ledenwebsite van Cosun.

Op zand en löss hebben suikerbieten de status winterteelt vanaf 1 november. Bij oogst vóór 1 november moet er een vanggewas ingezaaid worden en bij oogst in oktober geldt een korting op de stikstofgebruiksruimte in het opvolgende jaar. Deze is als volgt:

  • Inzaai vanggewas vóór 1 oktober; geen korting op N gebruiksnorm.
  • Inzaai vanggewas van 1 oktober t/m 14 oktober:  5 kilogram korting op de N- gebruiksruimte over de betreffende hectares.
  • Inzaai vanggewas van 15 oktober t/m 31 oktober:  10 kilogram korting op de N-gebruiksruimte over de betreffende hectares.
  • Oogst vanaf 1 november; geen inzaai vanggewas nodig en ook geen korting op N gebruiksruimte.

Het is teleurstellend dat deze maatregelen met name in oktober onverkort voor suikerbieten gelden. Vooral in de 2e helft van oktober ontstaat voor de oogst een vreemde situatie. In het kader van het 7e APN wordt de oogst ontmoedigd, terwijl in het kader van de eco-regelingen van het GLB juist een premie wordt gegeven op oogst voor 1 november. Hiermee wordt wederom duidelijk dat geen integraal beleid gevoerd wordt en dat de zogenaamde kalenderlandbouw niet bij de praktijk aansluit. Om de doelen op waterkwaliteit en bodemkwaliteit te halen is de oogst van suikerbieten ook in de tweede helft van oktober gunstig.

De korting op de stikstofgebruiksnorm op zand en löss geldt op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau. Dit betekent dat de korting toegepast kan worden in het bouwplan in het opvolgende jaar. Het effect van een dergelijke korting op de opbrengst is beperkt, gezien het stikstofbemestingsadvies van het IRS (Applicatie stikstofbemesting – IRS en IRS-Teelthandleiding).