Thema's

Groeikracht richt zich op thema’s die kunnen bijdragen aan hogere teeltopbrengst, meer duurzaamheid of het positieve imago van de akkerbouwsector. Van de projecten binnen deze thema’s geeft Groeikracht regelmatig een update of je kunt tijdens een bijeenkomst zien waar het project mee bezig is. Niet alle thema's hebben op dit moment al lopende projecten. Heb je een goed idee voor een project? Laat het zeker achter op de ideeënpagina.

Plantgezondheid

Plantgezondheid

De gezondheid van gewassen is cruciaal voor een toekomstbestendige teelt. Met de projecten binnen het thema Plantgezondheid willen we oplossingen leveren waarmee het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en het (ernstiger) optreden van ziekten en plagen duurzaam en rendabel gepareerd kan worden.  

Projecten

Natuurakker 2.0
Bodem en water

Bodem en water

Een gezonde bodem draagt bij aan gezonde gewassen. We werken samen met telers aan gezonde bodems. Grondwater en waar nodig beregening zijn belangrijk om droogteschade te beperken en de groei van het gewas te stimuleren. Met projecten binnen het thema Water willen we de waterbeschikbaarheid vergroten.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezond ecosysteem, waarin landbouwgewassen goed gedijen.

Projecten

Natuurakker 2.0
Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing

Hoe houd je akkers op een rendabele manier onkruidvrij als de beschikbaarheid van chemische middelen drastisch slinkt? Projecten binnen het thema Onkruidbeheersing leveren oplossingen voor een toekomstgerichte onkruidbeheersing.

Projecten

Sneller meer mechanische onkruidbeheersing Toekomstgerichte onkruidbeheersing
Klimaat

Klimaat

In het Klimaatakkoord staat dat de landbouw en het landgebruik in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Een ingewikkelde uitdaging want een deel van de broeikasgasemissies is niet te vermijden.