Thema's

Er zijn veel thema’s die van belang zijn voor een toekomstbestendige akkerbouw. Groeikracht Cosun focust zich in 2023 op de drie belangrijkste thema’s voor onze akkerbouwers: bodem en water, plantgezondheid en klimaat. Al deze onderwerpen zijn voor telers belangrijk, zowel in het kader van een duurzame bedrijfsvoering als in het kader van maatschappelijke opgaves rondom de kwaliteit van bodem, water, lucht en biodiversiteit.

De projecten en activiteiten van Groeikracht Cosun zullen zich dan ook richten op deze thema’s. Deels betreft het doorlopende projecten die al een paar jaar lopen, deels projecten die nog gestart moeten worden. Bekijk de projecten en verhalen op de themapagina’s om een idee te krijgen wat er speelt. Heb je zelf een goed idee voor een project? Laat het weten aan de redactie via groeikracht@cosun.com!

Bodem en water

Bodem en water

Een gezonde bodem stimuleert de groei van het gewas en maakt de bodem ook weerbaarder tegen ziekten, plagen en droogte. Samen werken we aan oplossingen die de bodemvruchtbaarheid zo hoog mogelijk houden en het grondwater zo min mogelijk belasten.

Projecten

Inspiratieboerderijen Bodem en Bemesting
Bodem en water
Plant<wbr>gezondheid

Plantgezondheid

Gewassen gezond houden is cruciaal voor zowel de omgeving als de opbrengst. Dat doen we met steeds minder gewasbeschermingsmiddelen. We gaan op zoek naar duurzamere alternatieven om ziekten en plagen te voorkomen óf te bestrijden. Daarbij is de IPM-aanpak (geïntegreerde gewasbescherming) leidend.

Projecten

Inspiratieboerderijen Sneller meer mechanische onkruidbeheersing Toekomstgerichte onkruidbeheersing
Plant<wbr>gezondheid
Klimaat

Klimaat

De uitstoot van broeikasgassen oefent druk uit op het klimaat. Het verminderen van het gebruik van kunstmest en energie en het minimaliseren van uitstoot van stikstofoxiden zijn belangrijke opgaven. Samen onderzoeken we hoe we een rendabele teelt inrichten met zo min mogelijk CO2-uitstoot.

Projecten

Inspiratieboerderijen
Klimaat
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Zowel boven als onder de grond maakt biodiversiteit ecosystemen weerbaarder. Door goed bodembeheer en plantgezondheid met minimale emissies wordt biodiversiteit in de akkerbouw verbeterd.

Projecten

Natuurakker 2.0
Biodiversiteit