Klimaat & energie

De uitstoot van broeikasgassen oefent druk uit op het klimaat. Het verminderen van het gebruik van kunstmest en energie en het minimaliseren van uitstoot van stikstofoxiden zijn belangrijke opgaven. Samen onderzoeken we hoe we een rendabele teelt inrichten met zo min mogelijk CO2-uitstoot.

Klimaatverandering, uitstoot van stikstof en de CO2-footprint zijn maatschappelijke thema’s die ons dagelijks bezig houden. De afgelopen teeltseizoenen gaven een indicatie van de mogelijke invloeden van klimaatverandering: extreme droogte en hitte, en periodes met lokaal wateroverlast. Via onze landbouwactiviteiten hebben ook wij invloed op het klimaat. Projecten in het thema Klimaat beogen de broeikasgasemissies te verlagen en de koolstofvastlegging te verhogen.

De landbouw kan en moet een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatherstel. Het reduceren van broeikasgasemissies is complex, omdat een deel ervan niet te vermijden is. Akkerbouw zonder bepaalde machines is onwerkbaar, net als het gebruik van kunstmest in bepaalde gebieden. Tegelijkertijd leggen gewassen ook een deel van de CO2 vast in de bodem.

We werken samen aan het verder in kaart brengen van onze broeikasgasuitstoot, en kijken naar aanpassingen in de teelt die dat reduceren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de bandendruk van trekkers, alternatieve grondbewerking, of reducties in het gebruik van kunstmest.