Bodem

Een gezonde bodem stimuleert de groei van het gewas en maakt de bodem ook weerbaarder tegen ziekten, plagen en droogte. Samen werken we aan oplossingen die de bodemvruchtbaarheid zo hoog mogelijk houden en het grondwater zo min mogelijk belasten.

Met de projecten binnen het thema Bodem en water willen we akkerbouwers helpen de bodemgezondheid te verbeteren en beter watermanagement te voeren. Onder bodemgezondheid verstaan we onder meer bodemkwaliteit, bodemstructuur en het bodemleven. Goed waterbeheer houdt in dat je voldoende water vasthoudt om het grondwaterpeil zo min mogelijk aan te tasten, en zorgt dat je verantwoord omgaat met erfemissies.

De droogte van de afgelopen teeltseizoenen maakte duidelijk hoe groot de noodzaak is om over voldoende water en irrigatiemogelijkheden te beschikken. Deze noodzaak is niet zonder meer – goed bodembeheer en een droogteresistente teelt gaan hand in hand. Daarom focussen de projecten van Bodem en water zich bijvoorbeeld op bodemvruchtbaarheid en het sluiten van kringlopen, op het voorkomen van bodemverdichting, het stimuleren van bodemleven en de mogelijkheden van peilgestuurde drainage.

Neem ook eens een kijkje in de kennisbank. Bij Bodem en Bemesting zijn acht kennisdocumenten geplaatst, verdeeld over drie aandachtsgebieden: bodembeheer, gewasbeheer en waterbeheer.