7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen

29 juli 2022

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen

Tot 12 augustus is het mogelijk een reactie te geven op de wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit gaat over regels binnen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. We roepen u op om gebruik te maken van deze internetconsultatie.

Dat kan door via dit online formulier uw opmerkingen achter te laten. Als we als telers en Cosun gezamenlijk onze stem laten horen zijn we als keten duidelijker zichtbaar. Samen sterk voor aansluiting van regelgeving bij de boerenpraktijk!

Waarom is dit belangrijk voor u en voor Cosun?

De maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) kunnen met name op zand en lössgrond tot belemmeringen in de teelt van suikerbieten, aardappelen en cichorei leiden. De eerste versie van het 7e APN is september 2021 verschenen. Die was zeer vergaand, niet-werkbaar en te generiek. Daarop is door velen van u een zienswijze ingediend.  Ook Cosun en andere sectorpartijen hebben dat gedaan. Daardoor zijn er een aantal  versoepelingen doorgevoerd voor onder meer de bieten-, aardappel- en cichoreiteelt.  De finale versie van het 7e APN  heeft LNV in december 2021 gepubliceerd.  De landbouwsector, waaronder Cosun, werkt aan een maatwerkaanpak die beter past bij de boerenpraktijk. Daardoor kan gerichter aandacht uitgaan naar die gebieden waar de waterkwaliteit nog niet aan de Europese doelstellingen voldoet.

Wijzigingen Besluiten betreffende het 7e APN

Regels aangaande het 7e APN worden in een aantal wettelijke besluiten vastgelegd. LNV heeft  voor het Besluit gebruik meststoffen (kortweg Bgm) en het Besluit activiteiten leefomgeving (kortweg Bal) wijzigingen voorgesteld. Zie hier de brief van de Minister van LNV. In deze besluiten komen geen inhoudelijk nieuwe zaken naar voren maar ze worden wel wettelijk vastgelegd. Kortweg betreft het de volgende drie punten:

  • iedere landbouwer op zand- en lössgrond is vanaf 2023 verplicht 1 keer in de 4 jaar een rustgewas te telen
  • drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib mag op zand- en lössgrond pas na 15 maart worden uitgereden, in plaats van 15 februari
  • vaste strorijke mest mag vanaf 1 januari uitgereden worden, in plaats van 1 februari.

In de Besluiten zijn ook een twee gewaslijsten opgenomen, lijst rustgewassen (1 keer per 4 jaar te telen op zand en löss) en lijst vroege gewassen (die tussen 15 februari en 15 maart bemest mogen worden waarbij een meldplicht aan de orde is).

Overige gewaslijsten te laat

De minister van LNV heeft in zijn brief ook informatie verstrekt over het advies van de Commissie van Deskundigen Meststoffenbeleid (CDM). Zie hier de indeling van de gewastypen. Cosun vindt het onbegrijpelijk dat LNV de gewaslijsten voor winterteelten, vanggewassen en stikstofbehoeftige gewassen pas dit najaar vaststelt.  Dit is te laat omdat bouwplannen voor volgend jaar nu gemaakt worden. Met name is het belangrijk te weten welke gewassen als wintergewas aangemerkt worden. Overigens is in het advies van de CDM aangegeven dat suikerbieten, cichorei en late aardappelen als wintergewassen gekenmerkt zouden moeten worden.

Zienswijze Cosun

Cosun zal ook een reactie via de internetconsultatie geven. De drie belangrijkste punten daarin zijn:

  • Op percelen met suikerbieten zou een vroegere bemesting vanaf 15 februari toegestaan moeten zijn omdat met regelmaat suikerbieten voor of kort na 15 maart gezaaid worden.
  • De CDM typeert suikerbieten en cichorei als niet-uitspoelingsgevoelige gewassen (tabel B1),  die dus weinig stikstof achterlaten. Deze gewassen zouden als rustgewassen gekwalificeerd moeten worden in het kader van waterkwaliteit.  LNV geeft zelf aan dat in het kader van het 7e APN rustgewassen primair ‘niet uitspoelingsgevoelige gewassen’ zijn.
  • Consumptieaardappelen zouden in alle gevallen als wintergewassen getypeerd moeten worden, en niet alleen late rassen. In aardappelen wordt bij de afrijping stikstof vanuit het blad in de knol vastgelegd. Na de oogst is de reststikstof in de bodem daardoor laag.