Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

10 november 2022

Doe mee en maak gebruik van de internetconsultatie over de gewaslijsten van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn!

Tot 18 november kunt u reageren op de internetconsultatie over de Gewaslijsten 7e APN (Actieprogramma Nitraatrichtlijn) vanggewassen en winterteelten van het Ministerie van LNV.

Wij roepen u op hier ook gebruik van te maken. Cosun zal dat uiteraard ook doen. De internetconsultatie is te vinden via deze link: Overheid.nl | Consultatie Gewaslijsten 7e APN vanggewassen en winterteelten, reageren (internetconsultatie.nl)
Als u naar die website gaat kunt u een tekst invoeren voor uw eigen bedrijf en onderstaande argumenten per gewas gebruiken.

Aanleiding en proces tot nu toe

De lijst winterteelten is onderdeel van de zogenaamde 1 oktober-maatregel uit het 7e APN. Die voorziet erin dat op zand- en lössgronden gewassen voor 1 oktober moeten zijn geoogst en er een vanggewas moet zijn ingezaaid. Indien pas na 1 oktober een vanggewas gezaaid wordt gaat een korting op de stikstof-gebruiksnorm gelden.

Vorig jaar heeft Cosun sterk geageerd tegen dit voorstel, omdat het niet aansluit bij de agrarische praktijk. Mede dankzij de inbreng van vele honderden Cosun-telers is de maatregel aangepast. Cosun heeft informatie aangereikt waaruit blijkt dat aardappelen, bieten en cichorei ook na 1 oktober nog stikstof opnemen en dat een verplichte oogst voor 1 oktober geen bijdrage levert aan een betere waterkwaliteit.

We willen snel duidelijkheid omdat de regels immers al op 1 januari 2023 in werking treden.

Suikerbieten

Suikerbieten staan op de lijst van winterteelten met de toevoeging ‘alleen late oogst’. Ons is niet duidelijke wat die toevoeging exact betekent. Wij zien graag bevestigd dat dit een oogst na 1 oktober betreft. Dit is ook conform de adviezen van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet).

Wij vinden dat suikerbieten zonder beperkende voorwaarden als winterteelt gezien moeten worden, omdat:

 • Suikerbieten nemen na 1 oktober nog significante hoeveelheden stikstof (20 – 25 kg) op, vergelijkbaar met een vanggewas (25 kg).
 • Suikerbieten zijn door de CDM aangeduid als niet-uitspoelingsgevoelig-gewas.
 • Met de bietenoogst wordt de stikstof ook daadwerkelijk afgevoerd, terwijl bij een vanggewas de stikstof op het perceel blijft.
 • Het overgrote deel van de suikerbieten wordt na 1 oktober geoogst om de bieten nog te laten groeien en om bewaarverliezen te voorkomen.

Consumptieaardappelen

Voor consumptieaardappelen geldt dat de CDM deze aanvankelijk wel op de lijst van winterteelten heeft geplaatst mits het rassen met een midden-late en late afrijping betreft. Het is ons onduidelijk waarop dit gewas niet op de lijst winterteelten staat.

Wij vinden dat midden-late en late consumptieaardappelen als winterteelt gezien moeten worden, omdat:

 • Consumptieaardappelen leggen na 1 oktober nog significante hoeveelheden stikstof (20 – 35 kg) vast door verplaatsing van stikstof uit het loof naar de knollen. Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met een vanggewas (25 kg).
 • Met de oogst van consumptieaardappelen wordt de stikstof ook daadwerkelijk afgevoerd, terwijl bij een vanggewas de stikstof op het perceel blijft.
 • Vrijwel alle midden-late en late consumptieaardappelen (meer dan 85%) worden na 1 oktober geoogst dit ten behoeve van de groei en afrijping.
 • Uit recente waarnemingen blijkt dat vanwege klimaatverandering het groeiseizoen langer wordt en de oogst steeds later plaatsvindt.
 • Bij een gedwongen oogst voor 1 oktober moet en in september loofdoding plaatsvinden waardoor juist de verplaatsing van stikstof beperkt wordt en er meer stikstof in de bodem achterblijft.

Cichorei

Het heeft ons bijzonder verbaasd dat cichorei niet op de lijst van winterteelten staat. Cichorei was door de CDM wel op een eerdere lijst van winterteelten geplaatst.

Naar onze mening zou cichorei als winterteelt gezien moeten worden, omdat:

 • Cichorei neemt na 1 oktober een grotere hoeveelheid stikstof op (gemiddeld 35 kg), dan een vanggewas. Cichorei blijft tot lang in de herfst gezond, groen en stikstof opnemen.
 • Cichorei is door de CDM aangeduid als niet-uitspoelingsgevoelig-gewas, het bodemprofiel is na de cichoreiteelt arm aan stikstof.
 • Met de oogst van de cichorei wordt de stikstof ook daadwerkelijk afgevoerd, terwijl bij een vanggewas de stikstof op het perceel blijft.

Het overgrote deel van de cichorei wordt na 1 oktober geoogst dit ten behoeve van de groei en ter vermijding van bewaarverliezen.

Waarom is het belangrijk voor u en voor Cosun?

​Cosun onderschrijft het belang van een goede waterkwaliteit. De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet door de sector en in het grootste gedeelte van het land is de grondwaterkwaliteit op orde. De beperkende opstelling van de winterteelten en ook de aangekondigde korting op gebruiksnormen sluiten niet aan bij de boerenpraktijk. En leiden ook niet tot de gewenste vermindering van het risico op uitspoeling van nitraat.

Maak dus gebruik van de internetconsultatie.

Samen staan we sterker om te komen tot oplossingen die aansluiten bij de boerenpraktijk!