Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

29 december 2021

Voortgang 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Samen met BO Akkerbouw heeft Cosun zich er de afgelopen maanden voor ingezet dat het 7e AP dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk. De minister heeft de zorgen van de sector serieus genomen. Er komt een optie voor een maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Daarnaast is de deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen – en daarmee voor het oogsten van gewassen – geschrapt.  

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer op 26 november geïnformeerd over het gewijzigde 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). Zie ook ons nieuwsbericht van 30 november jl.  Samen met BO Akkerbouw heeft Cosun zich er de afgelopen maanden voor ingezet dat het 7e AP dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk. De minister heeft de zorgen van de sector serieus genomen. Er komt een optie voor een maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Daarnaast is de deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen – en daarmee voor het oogsten van gewassen – geschrapt.

Het traject van het 7e AP eindigt hiermee nog niet. Belangrijke details moeten in de komende periode verder uitgewerkt worden. De minister heeft aangekondigd dat er een lijst met ‘wintergewassen’ komt waarvoor de datum van 1 oktober niet geldt. Voor andere gewassen komt er een korting op de gebruiksnorm indien er later dan 1 oktober wordt ingezaaid. De minister vraagt hiervoor begin 2022 advies aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Wij zullen in de komende weken relevant onderzoek aanleveren bij zowel het CDM als het ministerie van LNV als het gaat om de stikstofopname van akkerbouwgewassen in het najaar. Daarnaast zullen we ons ervoor inzetten dat de lijst met ‘wintergewassen’ uitvoerbaar en handhaafbaar blijft. Over dit spoor moet zo spoedig mogelijk helderheid zijn, zodat de sector weet waar zij aan toe is wanneer het oogstseizoen van start gaat.

Daarnaast spant Cosun zich in een breed consortium van landbouwpartijen in voor de maatwerkaanpak, waarbij ondernemers de keuze krijgen voor meer vrijheid om zelf te sturen op verminderen van het stikstofbodemoverschot en daarmee nitraatuitspoeling. Deze aanpak wordt de komende maanden verder uitgewerkt door het consortium, in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV. Medio 2022 moet deze maatwerkaanpak gereed zijn. Deze kan dan met ingang van 1 januari 2023 in werking treden.

Het 7e AP is voor de Europese Commissie onvoldoende basis voor het verlenen van een nieuwe derogatie voor de melkveehouderij. Reden hiervoor is dat de Europese Commissie er niet van overtuigd is dat het 7e AP voldoende bijdraagt aan het behalen van waterkwaliteitsdoelen betreffende oppervlaktewater conform de vereisten van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Dit kan mogelijk leiden tot aanvullende maatregelen voor met name oppervlaktewaterkwaliteit. Cosun zal zich er onverminderd voor inzetten om de uitwerking van het definitieve 7e AP en eventuele aanvullende maatregelen goed aan te laten sluiten bij de boerenpraktijk.